1/1
Standard color
1/1

Standard colors.

สีมาตรฐาน
1/1
FD 002 Table
รายละเอียดสินค้า         : ไม้แดง
ขนาดมาตรฐาน            :  กว้าง 1.50 ม. ยาว 1.50 ม. สูง 0.75 ม.
                                     กว้าง 1.50 ม. ยาว 1.20 ม. สูง 0.75 ม.
1/1
สีมาตรฐาน
1/1
รายละเอียดสินค้า      :  ไม้สักไทย
ขนาดเล็ก                 :  กว้าง 0.64 ม. ยาว 1.50 ม. สูง 0.93 ม.
ขนาดกลาง               :  กว้าง 0.64 ม. ยาว 1.80 ม. สูง 0.93 ม.
ขนาดใหญ่                :  กว้าง 0.64 ม. ยาว 2.10 ม. สูง 0.93 ม.
 
FT 001 Long Bench
1/1
1/1