ลูกบันได, บังขั้น

ลูกบันได
ไม้ยาว 1.00, 1.20, 1.50, ม. เป็นไม้ต่อ FJ*
ไม้ยาว 2.00 ม., เป็นไม้ต่อ FJL*
ไม้สักไทย 1.5" หนา 34 มม., ไม้แดง 1.5" หนา 32 มม.
Show More
บังขั้น
ไม้ยาว 1.00, 1.20, 1.50, ม. เป็นไม้ต่อ FJ* หนา 18 มม.
ไม้ยาว 2.00 ม., เป็นไม้ต่อ FJL* หนา 15 มม.
สีมาตรฐาน
1/1
Show More
Show More
T 1
T 2