Show More
Show More

1/4
ไม้บัวล่าง, ไม้บัวบน
Show More
Show More
Show More
B 1
B 2
C 1
C 2
M 1
M 2
ไม้บัวล่าง
ไม้บัวล่างเป็นไม้ต่อ FJ*
ใช้ทำบัวปิดขอบพื้น
ไม้บัวบน
ไม้บัวบนเป็นไม้ต่อ FJ*
ใช้ทำบัวฝ้าเพดาน
สีมาตรฐาน
1/1