1. แปลงเพาะกล้าต้นสักทองของ TS-teak.

2. การหว่านเมล็ดสักเพื่อเพาะเหง้าสัก

3. ทำการกลบแกลบดำลงในแปลงเพาะเมล็ดสัก

4. การทำความสะอาดเหง้าสักก่อนนำไปเพาะ

5. การนำเหง้าเพาะชำลงในถุง

6. แปลงเพาะต้นกล้าสักทองที่เจริญเติบโตมาจากเหง้า

7. เตรียมพื้นที่เพาะปลูก และขนย้ายต้นกล้าสักทองปลูกลงในหลุม

8. ต้นสักทอง TS - teak ปลูกอายุประมาณ 1 ปีที่สวนป่าน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์

9. ต้นสักทอง TS - teak ปลูกอายุประมาณ 2 ปีที่สวนป่าเด่นด่าน จังหวัดอุตรดิตถ์

10. แปลงสวนป่าสักทองที่ป่าคาย จังหวัดอุตรดิตถ์

11. ต้นสักทอง TS - teak ที่สวนป่าน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์

12. ต้นสักทอง TS - teak ที่สวนป่าห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์

13. ต้นสักทอง TS - teak ที่สวนป่าทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

14. ต้นสักทอง TS - teak ที่สวนป่าบ่อทอง จังหวัดอุตรดิตถ์

15. ต้นสักทอง TS - teak ที่สวนป่าเด่นด่าน จังหวัดอุตรดิตถ์